సూక్తి

అక్షరాణి పరీక్ష్యంతాం అంబరాడంబరేణ కిమ్? శంభురంబరహీనోపి సర్వజ్ఞః కిం న జాయతే ?
( వేషాన్నేం పరీక్షిస్తారు? చదువును పరీక్షించండి. దిగంబరుడైతే మాత్రం - శివుడు సర్వజ్ఞుడు కాడా ?)

6, జులై 2014, ఆదివారం

"శ్రీ గజవాహన కార్తికేయ స్వామివారు"

ఋణ సంబంధమైన సమస్యలను తొలగించి అత్యంత శీఘ్రముగా ఋణబాధా విముక్తిని, అప్రాపిత ధన సంప్రాప్తిని (చాలా కాలంగా రావలసిన గడ్డు బాకీల బాధలను తొలగించి) లక్ష్మీ అనుగ్రహమును ప్రసాదించే
చాలా అరుదుగా దర్శనమిచ్చే

"శ్రీ గజవాహన కార్తికేయ స్వామివారు"

ఏకాననం ద్వినయనం వర కుక్కుటౌ చ ।

వామద్వయే నిశిత శక్తి అభయద్వయం చ ।

బిభ్రాణం ఈశ్వరసుతం తపనాయుతాభం ।

నిత్యం నమామి గజవాహనం ఇష్టసిద్ధ్యై ।।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన ఋణ సంబంధమైన దోషములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహముయందు ఈ మూర్తిని దక్షిణ దిశలో ఉత్తర ముఖముగా ఉంచి బిల్వ (మారేడు) దళములతో ఆరాధించిన త్వరితముగా ఋణ బాధలు తొలగునని శాస్త్రవచనము.

ఈ వివరము సాక్షత్తూ పరమేశ్వరుడు విశ్వామిత్ర మహర్షికి, దూర్వాస మహర్షికి, అగస్త్య మహర్షికి ఉపదేశించినట్లుగా కుమార తంత్రం తెలుపుతున్నది.

మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


5, జులై 2014, శనివారం

"శ్రీ వినాయక శాంతి"

సంకటే సమనుప్రాప్తే యాజ్ఞవల్క్యేన యోగినా ।

శాంతిరుక్తా గణేశస్య కృత్వాతాం శుభమాచరేత్ ॥


"శ్రీ వినాయక శాంతి"

ద్వాత్రింశత్ గణేషారాధన, గణేశ మండలారాధనం, గో ముఖ ప్రసవం, గోయమల జనన శాంతి, ౯౬ ద్రవ్యములతో మహాభిషేకం, ౩౨ ద్రవ్యములతో హవనం, వినాయక కళ్యాణం, సుబ్రహ్మణ్య కళ్యాణం, గోదానం, మహాపూర్ణాహుతి.


"శ్రీ ఇంద్రాణీ అమ్మవారు"

వివాహ ఆటంక సంబంధమైన సమస్యలను తొలగించి అత్యంత శీఘ్రముగా (స్త్రీలకు) "వివాహ యోగమును", "దీర్ఘ సౌభాగ్యమును" ప్రసాదించే

"శ్రీ ఇంద్రాణీ అమ్మవారు"


ఐంద్రీ సహస్రదృక్ సౌమ్యా హేమాభా గజ సంస్థితా ।

వరదా అభయం దేవీ సౌభాగ్యం దేహిమే సదా ।।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన (స్త్రీలకు) వివాహ సంబంధమైన దోషములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహముయందు, నివాస స్థలములయందు ఈ మూర్తిని వాయవ్య దిశలో ఆగ్నేయ ముఖముగా ఉంచి మందార పుష్పములతో ఆరాధించిన త్వరితముగా దోషాదులు తొలగి వివాహ అనుకూలత, దీర్ఘ సౌభాగ్యము కలుగునని శాస్త్రవచనము.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —"శ్రీ కౌమారీ అమ్మవారు"

వివాహ ఆటంక సంబంధమైన సమస్యలను తొలగించి అత్యంత శీఘ్రముగా (పురుషులకు) వివాహ యోగమును ప్రసాదించే

"శ్రీ కౌమారీ అమ్మవారు"


షడాననాతు కౌమారీ పాటలాభా సుశీలకా ।

రవిబాహుః మయూరస్థా వరదా శక్తిధారిణీ ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన (పురుషులకు) వివాహ సంబంధమైన దోషములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహముయందు, నివాస స్థలములయందు ఈ మూర్తిని దక్షిణ దిశలో ఉత్తర ముఖముగా ఉంచి ఎర్ర గన్నేరు పుష్పములతో ఆరాధించిన త్వరితముగా దోషాదులు తొలగి వివాహ అనుకూలత కలుగునని శాస్త్రవచనము.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


"శ్రీ భువనేశ్వరీ అమ్మవారు"

సకల ఆర్థిక ఒడిదుడుకులనుండి, వ్యాపార సంబంధమైన సమస్యలనుండి రక్షించి ప్రజలలో మంచి గుర్తింపును & గౌరవాన్ని ప్రసాదించే

"శ్రీ భువనేశ్వరీ అమ్మవారు"


జ్యోతిర్మాలాం త్రిణేత్రాం వివిధ మణిలసత్ కుండలాం పద్మసంస్థామ్ ।

ఆద్యాం పాశాంకుశాభాం అభయవరకరాం భావయేత్ భువనేశీమ్ ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన వ్యాపార సంబంధమైన దోషములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహము యందు లేదా వ్యాపారస్థలములయందు ఈ మూర్తిని తూర్పు దిశలో పడమర ముఖముగా ఉంచి ఆరాధించిన త్వరితముగా వ్యాపారాదులలో అభివృద్ధి & ప్రజల మన్నత & సేవకుల అనుకూల సహకారములు కలుగునని శాస్త్రవచనము.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


"శ్రీ రాజమాతంగీ అమ్మవారు"

చూడగానే సరస్వతీ అమ్మవారనుకునేరు
వీణా ధారిణే కానీ సరస్వతీ అమ్మవారు కాదు
సకల ఆర్థిక ఒడిదుడుకులనుండి రక్షించి సంఘములో ఉన్నతమైన గుర్తింపును & గౌరవాన్ని ప్రసాదించే

"శ్రీ రాజమాతంగీ అమ్మవారు"


రత్నాసనాం శ్యామగాత్రీం శృణ్వంతీం శుకజల్పితమ్ ।

విభూషణైర్భూషితాం చ మాతంగీం ప్రణమామ్యహమ్ ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన ఉద్యోగ సంబంధమైన దోషములు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
ప్రతి గృహము యందు ఈ మూర్తిని తూర్పు దిశలో పడమర ముఖముగా ఉంచి ఆరాధించిన త్వరితముగా ఉద్యోగాదులలో అభివృద్ధి & అధికారుల మన్నన & ఉన్నత ఉద్యోగ యోగములు కలుగునని శాస్త్రవచనము.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


"శ్రీ అష్టభుజ వీరలక్ష్మీ అమ్మవారు"

"శ్రీ అష్టభుజ వీరలక్ష్మీ అమ్మవారు"

పాశాంకుశాక్షసూత్ర వరాభయ గదా పద్మపాత్ర హస్తా తథా ।

ఊరూ పద్మ దళాకారౌ వీర శ్రీ లక్ష్మిం భజే ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన చోరత్వ సంబంధమైన దోషములు తగ్గుముఖం పట్టునని శాస్త్రవచనం.
ప్రతి గృహము యందు ఈ మూర్తిని పడమర దిశలో తూర్పు ముఖముగా ఉంచి ఆరాధించిన త్వరితముగా ఋణబాధలు తొలగునని శాస్త్రవచనము.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —


"శ్రీ భిక్షాటన సాంబమూర్తి మహాస్వామి"

"శ్రీ భిక్షాటన సాంబమూర్తి మహాస్వామి"


చతుర్భుజం త్రినేత్రంచ నగ్నంచైవ స్మితాననమ్ ।

భస్మదిగ్ధం విద్రుమాభం కట్యాం పన్నగ సంవృతమ్ ।


ప్రతి నిత్యం పై మూర్తిని దర్శిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని పఠించిన ఉదర సంబంధమైన, శిరోసంబంధమైన రోగములు తగ్గుముఖం పట్టునని శివ శాసనం చెబుతున్నది.
తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్య నిమిత్తమై ఆరాధించవలసిన మూర్తి (దైవం) శ్రీ భిక్షాటన సాంబమూర్తి మహాస్వామి వారు.
మీ
యల్.యస్.సిద్ధాన్తి —